POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE 

 1.      Administratorem danych osobowych przekazywanych dobrowolnie przez Klientów jest Nasza Łazienka Błaszczyk Efiszow sp.j. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 195a, 93-106 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000089093, REGON: 470558028, NIP: 729-02-05-664
 2.      Z administratorem można skontaktować się: adres poczty elektronicznej: biuro@naszalazienka.pl lub przesyłając korespondencję na adres: Nasza Łazienka ul. Kilińskiego 195a, 93-106 Łódź.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1.      Dane osobowe będą przetwarzane:
 2.      w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b RODO);
 3.     w celu przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe (marketing bezpośredni) (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO);
 4.      w celu statystycznym (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO);
 5.     w celu badania satysfakcji Klientów (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO).
 6.      w celu przekazania na PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu
 7.      w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z:
 •          świadczeniem przez ING Bank Śląski S.A. na rzecz Nasza Łazienka Błaszczyk Efiszow sp.j. usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 •          obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 •          w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 1.     w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2.      W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy Nasza Łazienka sp.j., podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Nasza Łazienka Błaszczyk Efiszow sp.j...

 3.      W przypadku przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Nasza Łazienka Błaszczyk Efiszow sp.j. przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez ING Banku Śląskiego S.A. na rzecz Nasza Łazienka Błaszczyk Efiszow sp.j..
 4.      W przypadku przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w celu weryfikacji przez ING Banku Śląskiego S.A. należytego wykonania umów zawartych z Nasza Łazienka Błaszczyk Efiszow sp.j., w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Nasza Łazienka Błaszczyk Efiszow sp.j., a ING Banku Śląskiego S.A..
 5.      W przypadku przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Nasza Łazienka Błaszczyk Efiszow sp.j., podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Nasza Łazienka Błaszczyk Efiszow sp.j i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Nasza Łazienka Błaszczyk Efiszow sp.j. a Twisto Polska Sp. z o.o.
 6.      Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów oraz dokumentów, w szczególności zawierających dane osobowe.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w regulaminie odbiorcami danych osobowych Klientów będą podmioty współpracujące z Nasza Łazienka Błaszczyk Efiszow sp.j tj.:
 •          operator oprogramowania PrestaPlay
 •          przewoźnicy / firmy kurierskie
 •          operatorzy płatności elektronicznych
 •          podmioty współpracujące w zakresie e-marketingu
 •          operatorzy poczty elektronicznej
 •          operatorzy usług księgowych.
 •          PayU
 •          ING Bank Śląski S.A.
 •          Twisto Polska sp. z o.o

 

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1.      Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje całość danych przekazanych Nasza Łazienka Błaszczyk Efiszow sp.j. w celu wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj.:
 •          Imię i nazwisko
 •          Adres poczty elektronicznej
 •          Adres zamieszkania
 •          Numer telefonu
 •          Numer NIP
 •          Nazwa firmy
 •          Adres do doręczeń
 1.      Dane mogą być przetwarzane w zakresie wymaganym w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b RODO)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu oraz na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzanie do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 

UPRAWNIENIA KLIENTA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

PLIKI COOKIES I ZAUTOMATYZOWANE PRZECHOWYWANIE DANYCH

 

Administrator na swojej stronie internetowej naszalazienka.com korzysta z plików cookies. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z akceptacją ich używania. Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

 

 

A. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

 

Rodzaj

Opis

Niezbędne

Są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać

Funkcjonalne

Funkcjonalne Są ważne dla działania serwisu:
• służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
• służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
• służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe

Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

 

 

 B. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

 

Rodzaj

Opis

Cookies tymczasowe  (session cookies)

cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu

Cookies stałe   (persistent cookie)

nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny

 

 

 C. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:

 

Rodzaj

Opis

Cookie własne   (first party cookie)

cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona

Cookie zewnętrzne (third-party cookie)

cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny

 

Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

 

 

 D. Ze względu na cel jakiemu służą:

 

Rodzaj

Opis

Konfiguracji serwisu

umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie

Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu

umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu

Uwierzytelnianie

umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje

Stan sesji

umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

Procesy

umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji

Reklamy

umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)

Lokalizacja

umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika

Analizy i badania,   audyt oglądalności

umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników

 

 

 E. Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:

 

Rodzaj

Opis

Nieszkodliwe

Obejmuje cookies:
• niezbędne do poprawnego działania witryny
• potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika

Badające

wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

 

 Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu oraz na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzanie do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 

UPRAWNIENIA KLIENTA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 


Kategorie